ప్రదర్శన

a1

64 వ వుహాన్ ఎగ్జిబిషన్

a2

63 వ కున్షాన్ ఎగ్జిబిషన్

a3

62 వ చెంగ్డు ఎగ్జిబిషన్

a4

60 వ యివు ఎగ్జిబిషన్

a5

59 వ యంతై ఎగ్జిబిషన్

a6

2010 స్విస్ వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ ఎగ్జిబిషన్

a7

2004 వెన్జౌ ఎగ్జిబిషన్